voorwaarden

(zie Kynologisch Reglement Raad van Beheer)
1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.
2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer van toepassing.
3. De tentoonstelling zal worden gehouden op 17 februari 2019 in de Hanzehal te Zutphen dan wel, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op de door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
4. Zij die wensen in te schrijven dienen te zorgen dat hun naar waarheid ingevulde inschrijving uiterlijk 3 februari 2019 is ontvangen door: Secretariaat STG, Antilopespoor 171, 3605 CN Maarssen.
5. Ingeschreven kunnen slechts worden honden die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Honden in Nederlands eigendom moeten een NHSB nummer hebben. Op basis van art. IV 15 van het KR mogen honden van Nederlanders niet geaccepteerd worden als ze geen NHSB nummer hebben. Indien exposanten willen inschrijven met honden die geïmporteerd zijn, dan kunnen zij dat alleen wanneer ze een NHSB nummer bij de Raad van Beheer hebben aangevraagd. Een kopie van de bevestiging van de Raad dient met het inschrijfformulier te worden mee gezonden.
6. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor-of huidaandoening b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze reuen uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Tegen de beslissing van de dierenarts is geen beroep mogelijk.
7. Klassenindeling.
Nr. 1-Jongste puppyklas: voor honden van 4 tot 6 maanden. Deze klas dingt niet mee naar de beste van het ras en komt niet in aanmerking voor het CAC. De volgende kwalificaties worden verleend: Veelbelovend, belovend, weinig belovend.
Nr. 2-Puppyklas: voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de volle leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt. Deze klas dingt niet mee naar de beste van het ras en komt niet in aanmerking voor het CAC. De volgende kwalificaties worden verleend: Veelbelovend, belovend, weinig belovend.
Nr. 3-Jeugdklas: voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de volle leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt.
Nr. 4-Tussenklas : voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
Nr. 5-Openklas: voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
Nr. 6-Kampioensklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch,Nederlands of Duits Kampioen,of VDH-kampioen.De volgende titels vallen hierbuiten: Europees- of Wereldkampioen F.C.I., alsmede Siegertitels. De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.
Nr. 7-Veteranenklas: voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
Nr. 8-Koppelklas: Voor een reu en een teef van hetzelfde ras en variëteit en bonafide eigendom van dezelfde exposant, mits ook beiden ingeschreven in één der andere klassen (1 t/m 7).
8. Inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00(incl. BTW) voor de eerste hond. Voor de tweede en iedere volgende hond is € 37,50(incl BTW) verschuldigd. Het inschrijfgeld voor de veteranenklas bedraagt € 40,00(incl. BTW). De inschrijving voor elke 4e hond is gratis. Voor de jongste puppy/puppy klas bedraagt het inschrijfgeld € 25,00(incl. BTW), deze vallen buiten de korting voor elke 4e inschrijving. De koppelklas is gratis. Door inzending van het inschrijfformulier per post, fax of e-mail verplicht men zich het inschrijfgeld te voldoen. Bij eventuele weigering van de hond wegens ziekte of anderszins wordt het geld niet gerestitueerd. Bij terugtrekking van de hond anders dan voor een wijziging van de keurmeester, wordt het inschrijfgeld eveneens niet gerestitueerd.
9. Indien door onvoorziene omstandigheden buiten de schuld van de organiserende stichting de tentoonstelling geen doorgang vindt, zullen de reeds betaalde inschrijfgelden voor een deel worden aangewend ter dekking van de ontstane kosten. Het restant zal naar rato van betaling worden gerestitueerd.
10. Prijzen.
Voor alle Best Of Breed(BOB), Best Opposite Sex(BOS), Beste Jongste Puppy(BJP) en Beste Pup(BP) en Beste Veteraan(BV) winnaars wordt een aandenken beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangen alle exposanten een aandenken met het behaalde resultaat.
11. De keuringen beginnen ‘s morgens om 11.00 uur. De eindkeuringen beginnen zodra de keuringen zijn beëindigd of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen. De volgorde van de keuringen staat in de catalogus vermeld. Zo nodig kunnen hierin, na overleg met de gedelegeerde, wijzigingen worden aangebracht. De keuringen zullen niet mogen worden opgehouden voor honden die, op het moment van aanvang van de keuring in de desbetreffende klas, niet in de ring zijn. Deze honden worden als afwezig beschouwd en komen niet meer voor plaatsing in aanmerking.
12. De honden kunnen vanaf 09.30 het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht. Incidentele keuring door een dierenarts is hierbij mogelijk.
13. Op de tentoonstelling zal géén benching aanwezig zijn.
14. Het bestuur houdt zich het recht voor bezoekers zonder opgaaf van redenen de toegang tot het gebouw te weigeren of hen te doen verwijderen. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
15. De tentoonstelling is voor bezoekers geopend vanaf 09.30 uur. De toegang bedraagt € 4,00 voor volwassenen, € 2,50 voor 12- en 65+. Per bezoeker mag 1 hond worden meegenomen mits volgens normen ingeënt. De toegang voor deze hond bedraagt € 2,00.
16. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
17. Toe te laten honden (ook die van bezoekers) moeten voldoende zijn ingeënt middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Dit kan gecontroleerd worden bij binnenkomst. Honden komende uit het buitenland dienen daarnaast in het bezit te zijn van een inentingsbewijs tegen rabiës, gedateerd minimaal 30 dagen voor de tentoonstelling en waarvan de geldigheidsduur niet is overschreden. Dit inentingsbewijs kan eveneens worden gecontroleerd bij binnenkomst.
18. Honden geboren na 30 april 1989 in Nederland of in het buitenland, nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, mogen niet aan de oren zijn gecoupeerd. Honden, die in Nederland geboren zijn na 30 september 2001,dan wel in het buitenland, nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn.
19. Iedere eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door zijn/haar hond aan derden wordt toegebracht. Schade veroorzaakt door honden kan nimmer op het bestuur van de STG worden verhaald. De STG wijst in deze elke aansprakelijkheid af.
20. Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van dit reglement en zal zich nimmer op onbekendheid kunnen beroepen.

Résumé in English.
1. For each dog, born outside the Netherlands, a veterinary statement must be obtained that the dog has been vaccinated against rabies. This statement must be issued at least 30 days before the date of the show. In addition a veterinary health certificate must be issued which issuance may not be older than 10 days before entering the show.
2. By sending the entry form the entrance fee is due and must be paid under all circumstances. The show is organized under the regulations of the Raad van Beheer as well as those of the show itself.
3. For dogs born in the Netherlands after 30 April 1989 or in countries in which ear cropping prohibition is applicable or born outside the Netherlands after 1 October 1996 cropped ears are prohibited and are not allowed to enter the show.
4. For dogs born in the Netherlands after 31 August 2001 or in a country in which a tail dock prohibition legislation is applicable docked tails are prohibited and are not allowed to enter the show.
5. By returning this application form the exhibitor agrees that his personal details will be used for purposes designated by the show organiser, with respect to the titles won, as well as the Raad van Beheer. If the exhibitor has any objection against such usage he has to inform the organising committee in writing when returning the entry form.

NB/ATTENTION/BITTE BEACHTEN:

1. inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
2. inzender verklaart dat hij, door inzending van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van kynologisch reglement van de Raad van Beheer alsmede aan die van de tentoonstelling. Door inschrijving verplicht hij zich het inschrijfgeld te voldoen.
3. Inzender verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989 of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren na 1 oktober 1996 niet aan de oren gecoupeerd is.
4. inzender verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren in Nederland na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, niet aan de staart is gecoupeerd.
5. Door inschrijving stemt de exposant ermee in dat zijn gegevens worden verwerkt ten behoeve van de organisator, eventueel behaalde titels alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer. Indien de exposant dit niet wenst, zal hij dit tegelijk met inzending van het formulier schriftelijk aan de organisator meedelen.

1. For each dog, born outside the Netherlands, a veterinary statement must be obtained that the dog has been vaccinated against rabies. This statement must be issued at least 30 days before the date of the show. In addition a veterinary health certificate must be issued which issuance may not be older than 10 days before entering the show.
2. By sending the entry form the entrance fee is due and must be paid under all circumstances. The show is organized under the regulations of the Raad van Beheer as well as the show itself.
3. for dogs born in the Netherlands after 30 April 1989 or in countries in which ear cropping prohibition is applicable or born outside the Netherlands after 1 October 1996 cropped ears are prohibited and are not allowed to enter the show.
4. for dogs born in the Netherlands after 31 August 2001 or in a country in which a tail dock prohibition legislation is applicable docked tails are prohibited and are not allowed to enter the show.
5. By returning this application form the exhibitor agrees that his personal details will be used for purposes designated by the show organiser, with respect to the titles won, as well as the Raad van Beheer. If the exhibitor has any objection against such usage he has to inform the organising committee in writing by return of the entry form.

1 Auf dem Ausstelungsgelände werden nur Hunde zugelassen von denen die Tollwutimpfung durch Bescheinigung oder Eintragung im Impfpass nachgewiesen werden kann (mind. 30 Tage, max. 36 Monate). Ausländische Hunde müssen ein tierärztliches Zeugnis haben in dem bestätigt wird, dass sie nicht aus einem wegen Tollwut gesperrten Gebiet stammen und dass sie gesund befunden wurden. Dieses Zeugnis darf nicht länger als zehn Tage zurückliegen.
2 Die Reglemente der Ausstellung sind die vom “Raad van Beheer” und die der “Federation Cynologique Inernationale” untergeordnet. Das Meldegeld is in jedem Falle zu bezahlen. Verhinderung an Teilnahme entbindet nicht der Zahlungspflicht.
3 Hunde, die nach dem 30. April 1989 in Ländern geboren sind, wo kupieren verboten ist, oder die ungeachtet des Landes nach dem 1. Oktober 1996 geboren sind, werden nicht zugelassen wenn die Ohren kupirt worden sind.
4 Hunde die nach dem 31. August 2001 geboren sind in Ländern wo kupieren verboten ist, werden nicht zugelassen wenn die Rute kupiert worden ist.
5 Der Aussteller erklärt damit einzustimmen, dass seine Personalien gebraucht werden für Ausstelungszwecke, mit Bezug auf die Titel die der Hund bekommen hat als auch durch den “Raad van Beheer” . Wenn der Aussteller nicht einverstanden ist, soll er gleich bei der Einsendung des Meldescheins schriftlich Einspruch dagegen erheben.

1. L’exposant déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de maladies infectieuses ou contagieuses pendant la dernière période de 12 semaines. L’exposant déclare qu’il ne m’ira pas exposer ce chien quand la situation changera.
2. L’exposant déclare qu’il s’engage et s’y conformer de la juridiction sportive de Raad van Beheer et de l’exposition. Il s’engagera par l’envoi de la présente au versement du droit d’inscription.
3. L’exposant déclare que ce chien, s’il a été né après 30 avril 1989 ou à l’étranger selon le décret relatif à protection des chiens ou né à l’étranger après 01 octobre 1996 n’a pas été coupé aux oreilles.
4. L’exposant déclare que ce chien, s’il a été né après 31 août 2001 aux Pays-Bas ou à l’étranger selon le décret relatif à protection des chiens, n’a pas été coupé à la queue.
5. L’exposant déclare que par l’envoi de la présente que ses coordonnées et titres de chien pourraient été utilisé au profit de Raad van Beheer. Si l’exposant ne le préférait pas, il devra envoyer un courrier à l’organisateur en même temps.